Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO CIASTECZKA Z KRAKOWA SP. Z O.O.

 I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym ciasteczkazkrakowa.pl (dalej „Sklep Internetowy” bądź „Strona Internetowa”) i prowadzony jest przez spółkę Ciasteczka z Krakowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieprawiu (32-447) przy ul. Lipowej 36, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000806463, NIP: 6751714803, REGON: 384499252, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 079 300,00 zł (dalej „Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.”).
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. jest możliwy za pomocą następujących form kontaktu:

- e-mail: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl,

- telefon kontaktowy: telefon kontaktowy: 12 274 35 06 w godzinach od 7:00 do 15:00 (dotyczy Dni Roboczych).

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym tworzenia i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej produktów spożywczych skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne i inne zabezpieczenia ograniczające bądź wykluczające wyżej opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i inne programy czy rozwiązania chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Sklep Internetowy Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane przede wszystkim siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za brak kompatybilności Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Spółka Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. wskazuje, iż przeglądanie produktów w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne.
 6. Spółka Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. oświadcza, iż wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażona uprzednio na piśmie.
 7. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią ofert Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

II

DEFINICJE

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w treści Regulaminu bądź przy dokonywaniu Zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, lub każdy inny dowód umożliwiający ustalenie przedmiotu Umowy i daty jej zawarcia.
 5. Formy płatności - metoda, którą konsument bądź inny podmiot wykorzystuje do wykonania płatności za Produkt bądź Produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym następujące formy płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatności Przelewy24.
 6. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym zakupu towarów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach wykonywanej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.
 10. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 11. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca lub mająca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Powyższe odnosi się do zwrotu „Produkty” bądź „Produktach” używanych w Regulaminie w liczbie mnogiej.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 13. Sklep Internetowy - serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://ciasteczkazkrakowa.pl/pl/, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 1. Sprzedawca - spółka Ciasteczka z Krakowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieprawiu (32-447) przy ul. Lipowej 36, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000806463, NIP: 6751714803, REGON: 384499252, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 079 300,00 zł.
 2. Umowa/Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego; a także umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w innym przypadku.
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21ze zm.).
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Konto – Usługa elektroniczna; jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Zamawiający wskazuje Produkt/Produkty będące przedmiotem Zamówienia oraz wybiera parametry Zamówienia takie jak ilość (liczba) Produktu/Produktów oraz - w zależności od dostępnych opcji: sposób realizacji (np. dostawa na podany adres bądź odbiór osobisty), termin dostawy albo odbioru i forma płatności/lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyboru dokonanego przez Klienta.
 8. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru Produktu albo Produktów wskazane w Zamówieniu przez Klienta.
 9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt albo Produkty w posiadanie.
 10. Operator płatności – podmiotem świadczącym obsługę płatności online na rzecz Sprzedawcy jest PayPro S.A. (Przelewy24), ul. Pastelowa 8, 60 – 198 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 30134506800000.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 12. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09 z późn. zm.).
 13. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, które znajdują się w niniejszym Regulaminie.
 1. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu albo Produktów nie będące adresem pocztowym wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 3. Rejestr UOKIK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09 z późn. zm.) i dostępny pod adresem: http://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 6. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności jeśli rzecz: 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta; 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4. została Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wydana w stanie niezupełnym; 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy; 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba, że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 7. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. Zewnętrzna Firma Kurierska/Przewoźnik – firma Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30 – 727 Kraków, KRS: 0000543759 , NIP: 6793108059, REGON: 36078108500000.
 9. Pracownik firmy kurierskiej – osoba wykonująca czynności na rzecz Zewnętrznej Firmy Kurierskiej/Przewoźnika odpowiedzialna za dostarczenie przesyłki, upoważniona do kontaktu z Klientem, wydania przesyłki, spisania Protokołu Uszkodzenia oraz odbiór przesyłki zwróconej przez Klienta.
 10. Paczkomat – punkt odbioru przesyłki wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia, wyposażony w czytnik kodu kreskowego znajdującego się na etykiecie nadawczej, umieszczonej na zewnętrznym opakowaniu przesyłki.
 11. Protokół uszkodzenia – dokument, który spisywany jest w razie uszkodzenia przesyłki albo jej ubytku (częściowego lub całkowitego braku zawartości). Protokół spisuje Pracownik firmy kurierskiej w obecności Odbiorcy.
 12. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

III

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Świadczenie usług elektronicznych oraz sprzedaż Produktu albo Produktów w Sklepie Internetowym odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zm.).
 2. Świadczone przez Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o., za pośrednictwem Sklepu Internetowego, drogą elektroniczną, usługi obejmują:
 3. Rejestrację - w wyniku której następuje utworzenie Konta przez Klienta.
 4. Koszyk – korzystanie z funkcjonalności Konta przez Klienta, poprzez składanie zamówień na Formularzu Zamówienia.
 5. Konto – usługa dostępna jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym i polega ona na stworzeniu i utrzymywaniu indywidualnego Konta, umożliwiającego odtworzenie danych wskazanych przy rejestracji, zmianę tych danych oraz przeglądanie Zamówień. Sprzedawca może w każdej chwili wypowiedzieć tę usługę elektroniczną, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Klienta, gdy ten nie spełnia warunków uprawniających do posiadania Konta, narusza postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy Sklepu Internetowego czy Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej skutkuje usunięciem Konta Klienta w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odbioru przez drugą stronę tego wypowiedzenia.
 6. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych następujących po sobie czynności: (1) wypełnienie Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, (2) wypełnienie Koszyka (3) wybór odpowiedniego pola potwierdzającego zawarcie Umowy/Umowy Sprzedaży (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych; w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego) a dalej pola przekierowującego do wybranego sposobu płatności za Zamówienie. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących dotyczących Klienta danych: imię, nazwisko bądź nazwa firmy, adres (ulica, numer domu lub numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy/Umowy Sprzedaży, Produktu/Produktów oraz ich ilości, miejsce i sposób dostawy Produktu/Produktów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie m.in. firmy przedsiębiorcy, numer NIP. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 7. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie Klient zgadza się aby wymagane przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta informacje dotyczące umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, jak również potwierdzenia zawarcia takich umów, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.
 8. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto, jak również odstąpienie od tej umowy nie wpływa na Umowy sprzedaży Produktu albo Produktów zawarte przed dojściem do skutku wypowiedzenia lub odstąpieniem od Umowy.
 9. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania produktów Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień niezbędne są:
  1. urządzenia końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową (komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu);
  2. aktywna poczta elektroniczna (e-mail);
  3. włączona obsługa w przeglądarce internetowej plików cookies oraz obsługa Javascript. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli;
  4. przeglądarka internetowa w wersji najnowszej dostępnej;
  5. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 10. Usługobiorca jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług Elektronicznych:
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została opisana w punkcie VI Regulaminu), Klient może składać: pisemnie na adres: Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. ul. Lipowa 36, 32-447 Siepraw bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl.
 13. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

IV

SPOSÓB I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY/UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Osoba składająca Zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klient może złożyć Zamówienie po uprzedniej bezpłatnej rejestracji w Sklepie Internetowym lub bez dokonywania rejestracji. Rejestracja oznacza utworzenie Konta Klienta, które umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego po uprzednim zalogowaniu się do niego. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila wskazanego w pkt I 2. Regulaminu.
 4. Rejestracja Konta Klienta polega na prawidłowym wypełnieniu formularza w Sklepie Internetowym, gdzie po prawidłowym wypełnieniu formularza Klient otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail o założeniu Konta. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności znajdującej się w treści Regulaminu.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, co jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia, następuje po dodaniu Produktu/Produktów przez Klienta do Koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie Produktu, tj. „Dodaj do Koszyka”, a następnie opłaceniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Akceptacja Koszyka następuje za pomocą przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych teleadresowych Zamawiającego i Odbiorcy. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 6. Przed złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego Zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Na koniec Klient składa Zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Ceny prezentowanych w Sklepie Internetowym Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są doliczane jednorazowo do każdego Zamówienia (za wyjątkiem zamówień odbieranych osobiście) w zależności od wybranego sposobu dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu albo Produktów będących przedmiotem  Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. W przypadku gdy przy Produktach w Sklepie Internetowym znajdują się informacje o obniżeniu ceny Produktu, uwidoczniona cena Produktu przed jej obniżeniem jest najniższą ceną Produktu lub usługi jaka obowiązywała w Sklepie Internetowym w ciągu 30 dni przed obniżeniem ceny Produktu, za wyjątkiem sytuacji:
  1. gdy Produkt lub usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni - wówczas cena przed jej obniżeniem stanowi najniższą cenę tego Produktu lub usługi, która obowiązywała w Sklepie Internetowym od dnia rozpoczęcia sprzedaży Produktu lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki;
  2. w przypadku Produktów szybko ulegających zepsuciu lub posiadających krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniana jest informacja o cenie tego Produktu sprzed pierwszego zastosowania obniżki (termin 30 dni nie ma zastosowania).


 

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktu albo Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowego Produktu albo nowych Produktów do sprzedaży w Sklepie Internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego, przy czym te zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Produktu albo Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji/złożenia Zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W treści wiadomości o złożonym Zamówieniu, o której mowa powyżej, Sprzedawca informuje Klienta co najmniej o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie zgodnie z warunkami Umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego Produktu albo Produktów.

V

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały każdy rok kalendarzowy, za pośrednictwem Strony Internetowej. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego następującego pod sobocie, niedzieli bądź innym ustawowym dniu wolnym od pracy.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Klient składa Zamówienie za pomocą Koszyka. Złożenie Zamówienia jest możliwe także dla podmiotów nieposiadających Konta. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych czy modernizacyjnych.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia, w szczególności z powodu braku określonego Produktu, braku odpowiedniej ilości Produktów lub niemożliwości zrealizowania Zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku Zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o braku możliwości zrealizowania Zamówienia. Powyższe nie ma zastosowania do Zamówienia przyjętego do realizacji, czyli takiego dla którego została zawarta Umowa Sprzedaży.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem ponownej wysyłki Produktu albo Produktów przez Sprzedawcę, Klient ponosi koszt ponownej wysyłki.
 7. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep Internetowy zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedawcy lub Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przekazanie przez Zamawiającego danych osobowych osób trzecich (Odbiorców Zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osobowych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
 9. Zamawiający może zrezygnować z Zamówienia zanim zostanie ono przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania Zamówienia przyjętego do realizacji tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do Zamawiającego i jest na etapie realizacji przez Sprzedawcę, który umożliwia jego wycofanie.
 10. Standardowy termin kompletacji Zamówienia wynosi od 12 godzin do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego, autoryzacji transakcji przez Sprzedawcę w przypadku płatności elektronicznych.
 11. Informacja o Zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest u Sprzedawcy za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt I 2. Regulaminu, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu kontaktowego, lub jeśli Zamawiający rejestrował Konto, historia Zamówień widoczna jest po zalogowaniu się na ww. Konto.
 12. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym punkcie, także bez podania przyczyny, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem podanego przez Klienta telefonu kontaktowego bądź adresu poczty elektronicznej.
 13. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach zamieszczonych w Sklepie Internetowym. Kolory przedstawione na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie Internetowym mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub sposobu prezentacji na urządzeniu posiadanym przez Klienta. Dodatkowe informacje o Produktach zamieszczonych w Sklepie Internetowym Klient może uzyskać drogą telefoniczną bądź pod adresem e-mail wskazanym w pkt I 2.
 14. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca dokonuje wysyłki Zamówienia zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Zamawiającego.

VI

DOSTAWA ZAMÓWIEŃ I CZAS DOSTAWY

 1. Czas dostawy skompletowanego Zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy, tj. za pośrednictwem kuriera bądź paczkomatu Zewnętrznej firmy kurierskiej bądź Przewoźnika. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego dostawcę: Zewnętrzną firmę kurierską/Przewoźnika (regulamin Zewnętrznej firmy kurierskiej/Przewoźnika dostępny jest na stronie internetowej: inpost.pl).
 2. Wysyłka Zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny dostaw przesyłek i pozostałe szczegóły dostawy są uregulowane w aktualnie obowiązującym regulaminie Zewnętrznej firmy kurierskiej bądź Przewoźnika. Zamówienia wysyłane na adres firm mogą zostać doręczone do recepcji, sekretariatu bądź innego ogólnodostępnego punktu i nie są to doręczenia do rąk własnych.
 3. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia i ich dostawę tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty dostawy Zamówień dokonanych w Sklepie Internetowym są następujące:
  1. za pośrednictwem kuriera Zewnętrznej firmy kurierskiej bądź Przewoźnika – 15 zł (piętnaście złotych zero groszy);
  2. za pośrednictwem paczkomatu Zewnętrznej firmy kurierskiej/Przewoźnika – 13 zł (trzynaście złotych zero groszy).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za koszty dostawy o których mowa w punkcie VI 5.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy do paczkomatu, Klient zobowiązany jest do wybrania dogodnego dla siebie punktu odbioru – z listy dostępnych paczkomatów. Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia z wybranego przez siebie punktu odbioru określonym w regulaminie Zewnętrznej Firmy Kurierskiej. Informacje o gotowości Zamówienia do odbioru Klient otrzymuje z systemu Zewnętrznej Firmy Kurierskiej w formie wiadomości tekstowej sms na podany przez siebie numer telefonu lub na podany przez siebie adres mailowy. W przypadku nieodebrania Zamówienia z punktu odbioru w wyznaczonym terminie, Zamówienie zwracane jest na adres Sprzedawcy. Koszty ponownego wysłania Zamówienia obciążają Klienta.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem Kuriera, Klient otrzymuje zamówienie na adres podany na koncie Klienta lub jeżeli wyraża taka wolę – na inny adres podany w momencie składania Zamówienia na Formularzu Zamówienia.
 8. Klient w dniu planowanego dostarczenia Zamówienia otrzymuje informacje o dostawie na podany przez siebie adres mailowy. Pracownik Zewnętrznej Firmy Kurierskiej nie ma obowiązku podjęcia próby kontaktu telefonicznego na wskazany przez Klienta numer telefonu. Uzyskanie numeru kontaktowego do pracownika Zewnętrznej Firmy Kurierskiej, możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt z tą firmą.
 9. W przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki przez pracownika Zewnętrznej Firmy Kurierskiej, kolejna próba dostarczenia przesyłki następuje w kolejnym dniu roboczym. Druga nieudana próba doręczenia przesyłki powoduje zwrot przesyłki na adres Sprzedawcy. Koszty ponownego wysłania Towaru obciążają Klienta .
 10. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Przesyłki oraz jej zwartości podczas odbioru oraz odmowy jej przyjęcia, w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w szczególności takie jak wgniecenia, rozerwania zewnętrznego opakowania Przesyłki, brak elementów wewnątrz opakowania Przesyłki, które powinny być zasygnalizowane na terminalu Przewoźnika wedle wyświetlających się na nim instrukcji lub poprzez spisanie protokołu uszkodzenia w obecności pracownika Zewnętrznej Firmy Kurierskiej. Brak spisania protokołu lub oznaczenia nieprawidłowości przy terminalu odbiorczym odbiera możliwość wszczęcia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu uszkodzenia przesyłki.
 11. Szczegółowe informacje odnośnie terminów doręczeń dostępne są w regulaminach poszczególnych usług na stronie internetowej Zewnętrznej Firmy Kurierskiej. Wszelkie opóźnienia w dostawie następujące po nadaniu przesyłki leżą po stronie Zewnętrznej Firmy Kurierskiej i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedawcy.
 12. Termin dostawy Produktu w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznie lub kartą płatniczą nie może być wcześniejszy niż data uznania płatności za Zamówienie na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

VII

WARUNKI i SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Spółka Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony Produkt albo Produkty. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP przy składaniu Zamówienia.
 2. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w jednej z następujących form:
 3. karta kredytowa - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU (operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 30134506800000);
 4. W celu realizacji Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego i naciśnięciu odpowiedniego pola przekierowującego do wybranego przez Klienta sposobu płatności. W innym przypadku Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 1. przelew bankowy na rachunek Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. rachunek w KBS: 62 8591 0007 0240 0516 1474 0001 (w tytule należy wpisać numer zamówienia);
 2. poprzez system PayPal
 3. płatność przy odbiorze w siedzibie firmy tj. ul. Lipowa 36, 32-447 Siepraw.    

VIII

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

Ciasteczka z Krakowa Sp. z  o.o. informuje, iż znajdujące się w zestawach ciasteczka przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia. Opuszczając naszą firmę Produkty są zawsze kontrolowane, w szczególności pod względem świeżości i jakości. Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na wyroby cukiernicze, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach.

IX 

ZWROTY, REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, RĘKOJMIA

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Ciasteczka są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (przesyłka kurierska, paczkomat) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem Zamówienia.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

 ZWROT

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu albo Produktów.
 2. Aby zwrócić Produkt albo Produkty konsument zobowiązany jest zabezpieczyć Produkt albo Produkty i umieścić je w kartonie razem z wydrukowanym i podpisanym formularzem zwrotu dostępnym jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Następnie przesyłka musi zostać nadana na następujący adres: Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o., ul. Lipowa 36, 32-447 Siepraw. Zwrot środków nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.
 3. Przed dokonaniem zwrotu, konsument zobowiązany jest do zapoznania się z pełną treścią zasad zwrotu zawartych w Regulaminie. 

REKLAMACJA

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta m.in.:
  1. w formie pisemnej na adres Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o., ul. Lipowa 36, 32-447 Siepraw lub
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl.
 3. Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek zwracanych w ramach reklamacji za pobraniem.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub – w danym wypadku nazwę i NIP, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, wskazanie przyczyny i w miarę możliwości podstawy reklamacji oraz treści żądania, a także żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia, który jest widoczny w szczególności w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, a także w danych zapisanych na Koncie. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktury) może ułatwić rozpatrzenie reklamacji, ale nie jest niezbędna do jej złożenia. W miarę możliwości do reklamacji można dołączyć zdjęcia definiujące stwierdzoną wadę Produktu. Wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni do jej otrzymania, listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną (e-mail) – w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta.
 6. W przypadkach uzasadnionych Produkt będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe do zrealizowania nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 7. W sytuacji, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo naprawy lub wymiany Produkt, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy. Takie samo uprawnienie przysługuje Klientowi w sytuacji, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do wymiany Produktu. Zwrot należności w tym przypadku następuje w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o obniżeniu ceny lub od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania w sytuacji skorzystania przez Klienta z odstąpienia od Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedawcy lub Klienta.
 8. W przypadku zwrotu Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata Zamówienia lub nieodebrania przesyłki w określonym terminie do jej odbioru, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu Zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 (siedem) dni od powrotu do magazynów kuriera lub Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.
 9. Konsument może uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji zwracając się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Niezależnie od uprawnień wynikających z niezgodności Produktu z Umową lub rękojmi, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, w zakresie wynikającym z dokumentu gwarancji, w przypadku gdy została ona udzielona w związku z zakupem danego Produktu. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem przypadków opisanych w Ustawie o prawach konsumenta, tj. art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1; oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta; z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Dla skuteczności odstąpienia od Umowy, pismo wraz ze stosownym oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. przed upływem ustawowego terminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony obowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła Produkt albo Produkty na własny koszt.
 4. Zwrot Produktu albo Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeśli Klient wysyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z Produktem albo Produktami, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany Produkt albo Produkty nie mogą być używane, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności Produktu z Zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania Produktu.
 5. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku braku zwrotu Produktu albo Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu Produktu albo Produktów. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty:
 7. o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 8. które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 9. Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny. 

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), z wyłączeniem Konsumentów i Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumentów.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 5. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 6. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie narażałaby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 10. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 11. żądać usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 15. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Kodeksie Cywilnym.
 16. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 Kodeksu Cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.
 17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia stwierdzenia wady fizycznej.

X

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl) lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U.2017.1356 z dnia 2017.07.10 z późn. zm.) (więcej informacji także na stronie spsk.wiih.org.pl).
 5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ((Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkiego Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U.2017.1014 z dnia 2017.05.25 z późn. zm.) (więcej informacji także na stronie internetowej inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę).
 6. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem telefonu infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220 oraz 222 66 76 76 (Infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 do 18:00), opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie internetowej samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html.

XI

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu albo Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone zgodnie ze wzorem odstąpienia zawartym na formularzu zamieszczonym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można wysłać na adres mailowy bądź adres pocztowy właściwy dla Sprzedawcy.
 3. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego w terminie 14 dni, przy czym termin do odstąpienia od Umowy biegnie:
 4. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, albo
 5. w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, albo
 6. w przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktu albo Produktów przez czas oznaczony – od objęcia przez Konsumenta w posiadanie pierwszego z Produktów;
 7. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 6, nie przysługuje Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-14 ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy to umów:
 9. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
 10. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;
 15. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 16. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 17. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 19. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 20. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 21. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 22. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 23. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 24. Odstąpienie Konsumenta od umowy wymaga poinformowania Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego i jednostronnego oświadczenia, poprzez doręczenie pisma na adres: ul. Lipowa 36, 32-447 Siepraw lub złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany do kontaktu przez Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.
 25. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 26. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Produkt. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego dostarczenia Sprzedawcy.
 27. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres siedziby spółki prowadzącej Sklep Internetowy lub inny adres wskazany przez Sprzedawcę lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 28. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 29. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 30. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego. Wzór formularza doręczany jest również Konsumentowi na adres e-mail w wiadomości stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 XII

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca, tj. Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sieprawiu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie wyrażonej przez nich zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie w jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako RODO bądź Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c.
 7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu.
 8. Na potrzeby realizacji Zamówienia Klienta zbierane są następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko – niezbędny do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 2. adres pocztowy – niezbędny do wystawienia dowodu zakupu;
 3. miejsce wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 4. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją Zamówienia;
 5. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów Dostawy.
  1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem Zamówienia, ale również korzystaniem ze Sklepu Internetowego przed i po złożeniu Zamówienia zawiera Polityka Prywatności.
  2. W sprawach związanych z danymi Klienta, Klient może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@ciasteczkazkrakowa.pl.
  3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego Zamówienia.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Klient prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
  6. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
  7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

XIII

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Ciasteczka z Krakowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieprawiu (32-447) przy ul. Lipowej 36, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000806463, NIP: 6751714803, REGON: 384499252, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 079 300,00 zł - dalej także zwana jako Administrator i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst ww. rozporządzenia znajduje się pod poniższym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
 5. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 6. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu wysyłki, adresu rozliczeniowego. Dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz podmiotu obsługującego płatności w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 8. Rejestracja i używanie Konta Klienta; Usługobiorcy, również poprzez powiązanie go z kontem e-mail, wiąże się z przetwarzaniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firmę, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu oraz adres), numer NIP, oraz inne dane udostępnione tam przez Panią/ Pana zgodnie z polityką prywatności na koncie e-mail:
 9. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci założenia oraz utrzymania konta w Sklepie Internetowym– podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, tj. dobrowolna i świadoma zgoda Klienta; Usługobiorcy (w zakresie danych podawanych nieobowiązkowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych (w zakresie danych obowiązkowych);
 10. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy; Usługodawcy polegający na analizie aktywności Klienta; Usługobiorcy;
 11. w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia RODO, tj. ochrona praw Sprzedawcy; Usługodawcy;
 12. w celach marketingowych Sprzedawcy; Usługodawcy oraz innych podmiotów, poprzez stosowanie reklamy behawioralnej oraz kontekstowej- podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia RODO, tj. ochrona praw Administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, tj. dobrowolna i świadoma zgoda Klienta.
 13. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu Internetowego jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby zakupu Produktu albo Produktów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy lub poprzez udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług. W przypadku zakupu Produktu albo Produktów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży Produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie, marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 15. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 16. przetwarzane zgodnie z prawem;
 17. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 18. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 19. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 20. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 21. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 22. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 2. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 6. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 12 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych poniżej:
 3. wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów à artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w zakresie danych podawanych nieobowiązkowo à dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;
 4. marketing bezpośredni à artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów à dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą;
 5. marketing à artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora à dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych à artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze à dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);
 7. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora à artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora à dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat);
 8. korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania à artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego à dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata);
 9. prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym à artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów à dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 4. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
 5. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
 6. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 7. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej;

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
 3. ze względu na ich dostawcę: własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator);
 4. ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego: sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia);
 5. ze względu na cel ich stosowania: niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego), funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego), marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe.
 6. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
 7. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne);
 8. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne);
 9. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne;
 10. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne);
 11. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).
 12. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 13. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego. Akceptacja Regulaminu Sklepu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

XIV

ZMIANA REGULAMINU

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin na stronie internetowej www.ciasteczkazkrakowa.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i zakresie tych zmian na stronie internetowej www.ciasteczkazkrakowa.pl będzie widniała stosowna informacja na co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wprowadzane w szczególności w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, jak również w celu ulepszenia jakości świadczonych przez Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 4. Spółka Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, a w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin obowiązujący w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

XV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste lub dobre obyczaje, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, a w razie konieczności usunięcie ze Strony Internetowej treści będących przyczyną naruszenia.
 5. Klient zobowiązany jest do:
 6. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 7. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 8. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 9. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 10. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 11. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
 12. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące powszechnie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zm.), a także ustawy o prawach konsumenta.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia od dnia 26.02.2024 r.

 

 

 

 

WZÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia ………………………………[1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.[3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.[4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

- w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

- w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej."

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

 1. a) proszę wpisać:

– "Odbierzemy rzecz"; lub

– "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

 1. b) proszę wpisać:

– "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

– "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

 1. c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK  NUMER 2  DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić